Privacy

Privacybeleid Tuincentrum Verhaag.

Gegevensbescherming

We beheren onze websites volgens de volgende principes:

Wij verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven en streven ernaar om altijd rekening te houden met de principes van gegevensvermijding en gegevensminimalisering.

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

a) De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten van de Europese Unie en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

Tuincentrum Verhaag
Hoogstraat 17
6011 RX Ell
Nederland
Tel.: 0495 551 243
E-mail: info@tuincentrumverhaag.nl
Website: https:// tuincentrumverhaag.nl

 1. Uitleg van termen

We hebben onze gegevensbeschermingsverklaring ontworpen volgens de principes van duidelijkheid en transparantie.

 1. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

a) Verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals uw naam en voornaam, uw e-mailadres en IP-adres, enz. alleen als daar een wettelijke grondslag voor is. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming komen hier met name de volgende voorschriften in aanmerking:

 • 6 lid 1 zin 1 lit a AVG: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • 6 lid 1 zin 1 letter b AVG: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd.
 • 6 lid 1 zin 1 punt c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke is onderworpen
 • 6 lid 1 zin 1 letter d AVG: Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • 6 lid 1 zin 1 letter e AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke
 • 6 lid 1 zin 1 letter f AVG: de verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren , in het bijzonder als de betrokkene een kind is

Op de relevante punten in deze gegevensbeschermingsverklaring zullen we echter altijd wijzen op de rechtsgrondslag waarop de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt.

b) Toestemming van de wettelijke voogden volgens artikel 8, lid 1, lid 2, alt.2 AVG

Een wettelijke voogd moet akkoord gaan met alle gegevensverwerking op deze website waarvoor toestemming is vereist van een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.

Informatie over de individuele gegevensverwerkingen, hun doeleinden en de betrokken gegevenscategorieën, waarvoor de toestemming van de betrokkene vereist is, is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de verklaring van herroeping in tekstvorm naar de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon te sturen. De verwerking tot aan de herroeping blijft rechtmatig.

c) Verwerking van informatie volgens § 25 Abs.1 TTDSG

We verwerken ook informatie in overeenstemming met artikel 25 (1) TTDSG door informatie op uw eindapparaat op te slaan of door toegang te krijgen tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen. Dit kunnen zowel persoonlijke gegevens als niet-persoonlijke gegevens zijn, zoals cookies, browservingerafdrukken, advertentie-ID’s, MAC-adressen en IMEI-nummers. Eindapparatuur is elk apparaat dat direct of indirect is aangesloten op de interface van een openbaar telecommunicatienetwerk voor het verzenden, verwerken of ontvangen van berichten, artikel 2, lid 2, nr. 6 TTDSG.

We verwerken deze informatie meestal op basis van uw toestemming, artikel 25 (1) TTDSG.

Voor zover een uitzondering volgens § 25 lid 2 nr. 1 en nr. 2 TTDSG wordt gegeven, hebben wij onze toestemming niet nodig. Een dergelijke uitzondering is wanneer we de informatie alleen openen of opslaan om een ​​bericht via een openbaar telecommunicatienetwerk te verzenden of wanneer het voor ons strikt noodzakelijk is om een ​​telemediadienst te leveren waar u specifiek om hebt gevraagd. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Wij informeren u dat de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking.

 1. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Ook de doorgifte van persoonsgegevens is een verwerking in de zin van het vorige lid 3. Op dit punt willen wij u echter nogmaals apart informeren over het onderwerp doorgifte aan derden. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom zijn wij bijzonder voorzichtig als het gaat om het doorgeven van uw gegevens aan derden.

Ze worden daarom alleen aan derden doorgegeven als er een wettelijke basis voor verwerking is. Wij geven bijvoorbeeld persoonsgegevens door aan personen of bedrijven die voor ons werken als verwerkers in overeenstemming met artikel 28 AVG. Verwerker is een ieder die namens ons persoonsgegevens verwerkt – in het bijzonder dus in een opdracht- en zeggenschapsrelatie met ons

In overeenstemming met de vereisten van de AVG sluiten wij met elk van onze verwerkers een contract om hen te verplichten de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven en zo uw gegevens alomvattend te beschermen.

 1. Duur van opslag en verwijdering

Uw persoonsgegevens worden door ons verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, de verwerking niet nodig is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting redenen van openbaarheid belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 1. SSL-codering

Deze website maakt om veiligheidsredenen gebruik van SSL-codering en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u ons als website-exploitant toestuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

 1. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine datapakketjes die uw browser automatisch aanmaakt en die bij uw bezoek aan onze website op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot het gebruikte eindapparaat.

Bij het gebruik van cookies wordt onderscheid gemaakt tussen technisch noodzakelijke cookies en “overige” cookies. Technisch noodzakelijke cookies worden gegeven als ze absoluut noodzakelijk zijn om een ​​dienst van de informatiemaatschappij te leveren waar u uitdrukkelijk om hebt gevraagd.

a) Sessiecookies

Om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken, gebruiken wij zogenaamde sessiecookies (bijv. taal- en lettertypeselectie, winkelwagen, enz.) Deze sessiecookies vallen onder de categorie technisch noodzakelijke cookies en worden automatisch verwijderd nadat u onze site heeft verlaten. De wettelijke basis voor de cookies vloeit voort uit artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG, ons legitieme belang bij een foutloze werking van de website en het belang om onze diensten op een geoptimaliseerde manier voor u beschikbaar te stellen.

b) Andere cookies

Andere cookies zijn cookies voor statistische, analyse-, marketing- en retargetingdoeleinden.

We plaatsen deze cookies ofwel uit een legitiem belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f AVG om ons aanbod te verbeteren en te optimaliseren, of op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a) AVG voor u een.

Als cookies worden gebruikt vanwege een legitiem belang, kunt u natuurlijk op elk moment bezwaar maken tegen verder gebruik voor de toekomst.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment intrekken.

Wij informeren u dat de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking.

Om dit te doen, kunt u uw cookie-instellingen op onze website bewerken, het gebruik van cookies in uw browserinstellingen deactiveren (die ook de functionaliteit van het online aanbod kunnen beperken) of in individuele gevallen een opt-out voor de betreffende dienst instellen.

U kunt uw bezwaar tegen het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden ook kenbaar maken via de EU-website http://www.youronlinechoices.com/  of in het algemeen op  http://optout.aboutads.info  .

In de gegevensbeschermingsverklaring zullen wij u wijzen op de wettelijke basis waarop deze gegevens voor de betreffende diensten worden verwerkt.

 1. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en hun soort en gebruiksdoel


a) Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar onze websiteserver. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijd van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Website van waaruit toegang is verkregen (verwijzende URL)
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit
 • voor andere administratieve doeleinden

Gegevens waaruit conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken, zoals het IP-adres, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd. Als we de gegevens na deze periode bewaren, worden deze gegevens gepseudonimiseerd zodat ze niet meer aan u kunnen worden toegewezen.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Ons legitieme belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over uw persoon te trekken.

b) Contactformulier / e-mailcontact

Op onze website stellen wij u een formulier ter beschikking waarmee u op elk moment contact met ons kunt opnemen. Om het contactformulier te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om een ​​naam op te geven voor een persoonlijke aanhef en een geldig e-mailadres om contact met u op te nemen, zodat we weten van wie de aanvraag afkomstig is en deze ook kunnen verwerken.

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven en uw IP-adres, gebruikt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b en f AVG om precontractuele maatregelen uit te voeren die op uw verzoek of verwerkt worden om ons gerechtvaardigd belang uit te oefenen, namelijk om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

U kunt ons ook een e-mail sturen in plaats van het e-mailadres dat op onze website staat vermeld. In dit geval slaan en verwerken wij uw e-mailadres en de informatie die u in de e-mail hebt verstrekt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b en f AVG om uw bericht te verwerken.

De aanvragen en de bijbehorende gegevens worden uiterlijk 3 maanden na ontvangst verwijderd, voor zover ze niet nodig zijn voor een verdere contractuele relatie.

 1. Analyse- en trackingtools

We gebruiken de onderstaande analyse- en trackingtools op onze website. Deze dienen om de voortdurende optimalisatie van onze website te waarborgen en deze in overeenstemming met de vereisten vorm te geven.

Wij gebruiken deze tools op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de cookie-instellingen te wijzigen. De verwerking tot aan de herroeping blijft rechtmatig.

De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende tools. Wij wijzen u erop dat wij geen invloed hebben op de vraag of en in welke mate de dienstverleners verdere gegevensverwerking uitvoeren.

a) Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we kunnen gebruiken om tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de via het geïntegreerde tools.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en gemakkelijke integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

b) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op onze website, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google”).

In dit kader maakt Google Analytics gebruik van cookies (zie paragraaf 8). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • Naam en versie van de gebruikte browser
 • besturingssysteem van uw computer
 • Website van waaruit toegang is verkregen (verwijzende URL)
 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Tijd van serververzoek

worden meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Omdat we echter IP-anonimisering op onze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Klik hier voor een overzicht van gegevensbescherming bij Google. [ https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ]

 1. Rechten van de betrokkene

U heeft de volgende rechten:

a) Informatie

Overeenkomstig artikel 15 AVG heeft u het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen. Dit recht op informatie omvat informatie over

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • de geplande bewaartermijn of in ieder geval de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn
 • het bestaan ​​van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar
 • het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • de herkomst van uw persoonsgegevens, indien deze niet bij ons zijn verzameld
 • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details ervan

b) rectificatie

Volgens artikel 16 AVG heeft u recht op onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.

c) Verwijdering

Volgens artikel 17 AVG heeft u het recht om de onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens van ons te vragen, op voorwaarde dat verdere verwerking om een ​​van de volgende redenen niet nodig is:

 • de persoonsgegevens zijn nog nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Europese Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die is gedelegeerd aan de verwerkingsverantwoordelijke
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder h en i, en artikel 9, lid 3, AVG
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover de onder a) genoemde wet het bereiken van de doelstellingen onmogelijk kan maken of ernstig kan belemmeren van deze verwerking
 • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

d) Beperking van verwerking

In overeenstemming met artikel 18 AVG kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen om een ​​van de volgende redenen:

 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens.
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens.
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG.

e) kennisgeving

Als u overeenkomstig artikel 16 , artikel 17, lid 1 en artikel 18 DSGVO om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking hebt verzocht , zullen wij alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, hiervan op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U kunt verzoeken dat wij u op de hoogte stellen van deze ontvangers.

f) Verzending

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.

U hebt ook het recht om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te vragen, op voorwaarde dat de verwerking is uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures en is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a of artikel 9, lid 2 , letter a . of op basis van een contract in overeenstemming met artikel 6 , lid 1, zin 1, onder b), AVG.

g) Herroeping

Overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG heeft u het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking. In de toekomst mogen we de gegevensverwerking die was gebaseerd op uw ingetrokken toestemming niet meer voortzetten.

h) Klacht

Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

i) tegenstrijdigheid

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, letter f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, op voorwaarde dat er redenen zijn hiervoor, die voortkomen uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij uitvoeren zonder de specifieke situatie te specificeren. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, is een info@ tuincentrumverhaag.nl voldoende.

j) Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. Dit geldt niet als het besluit

 1. noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en ons
 2. is toegestaan ​​op basis van wettelijke voorschriften van de Europese Unie of de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen en deze wettelijke voorschriften bevatten passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen vindt plaats met uw uitdrukkelijke toestemming

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de onder i) en iii) genoemde gevallen nemen wij passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van onze kant, om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing gehoord.

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

Als we de gegevensbeschermingsverklaring wijzigen, wordt dit op de website aangegeven en worden de geregistreerde klanten per e-mail geïnformeerd.

Laatste gewijzigd op 01.04.2023